Eurodent Bergen

Helfo-refusjon

Kilde: www.helfo.no

Mange barn og unge får i dag tannregulering. Folketrygden yter fra 40 til 100 prosent refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov.

 

Henvisning

 

Det må foreligge henvisning fra annen tannlege eller tannpleier før stønad til behandling hos kjeveortoped kan dekkes.

Det er kjeveortopeden som vurderer om du/barnet har rett på stønad fra folketrygden. 

 

Aldersbegrensning

 

Behandlingen må være påbegynt senest det året bruker fyller 20 år.

Det kan i noen tilfeller uavhengig av alder ytes stønad til kjeveortopedisk behandling.
Dette gjelder bittanomalier; svært stor behov (pkt. 8a), rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt (pkt.6b), tannagenesi (pkt. 7c), tannskader ved godkjent yrkesskade (pkt. 12) og tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (pkt. 13).  

 

Søskenmoderasjon

 

Familier med flere enn ett barn som har behov for kjeveortopedisk behandling får utvidet stønad. Den utvidede stønaden gjelder fra det neste barnet (med behov for tannregulering) og de påfølgende søsken. For at utvidet stønad fra og med det neste barnet skal gjelde, er det et vilkår at det kan dokumenteres at behandlingen av det første barnet har påført familien faktiske utgifter.

Ved samlivsbrudd omfattes den av foreldrene som har retten til barnetrygden for de aktuelle søsken av ordningen om søskenmoderasjon. Der de aktuelle søsken har halvsøsken, er det et vilkår at barnetrygden for de aktuelle søsken utbetales til søsknenes felles mor/far.

Der et/flere søsken er adoptert, omfattes barnet/barna av ordningen fra tidspunkt for adopsjonsbevillingen.

Ved avtale om delt bosted, jf. barnelova § 36, vil avtalen mellom foreldrene være nødvendig tilleggsdokumentasjon for å oppnå søskenmoderasjon.

For øvrig henvises det til gjeldende regelverk i forskrift, rundskriv og tilhørende takster når det gjelder disse punkt (6b,7c, 8, 12 og 13).

 

Refusjon

 

Avhengig av alvorlighetsgrad ytes stønad 40 prosent, 75 prosent eller 100 prosent av folketrygdens takster for kjeveortopedisk behandling. Ved ”Klart behov” dekkes 40 prosent og ved ”stort behov” dekkes 75 prosent. Ved ”svært stort behov” dekkes 100 prosent av folketrydens takster. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart, stort og svært stort behov defineres som.

Opplistingen i gruppene gir en uttømmende oversikt over de tilfeller der det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling ved bittanomalier. Avhengig av diagnose vil hver enkelt bruker bli definert å tilhøre henholdsvis gruppe a, b eller c. Gruppen er bestemmende for prosentsatsen det ytes stønad i henhold til.

• Gruppe a: 100 prosent dekning etter honorartakstene
• Gruppe b: 75 prosent dekning etter honorartakstene
• Gruppe c: 40 prosent dekning etter honorartakstene

"Etter honorartakstene" betyr at man får dekket et bestemt prosent etter de offentlige takstene som bestemmes av Helfo. Har en kjeveortoped høyere priser enn de offentlige takstene, må man betale egenandel som utgjør forskjell mellom de to beløpene. Eurodent Bergen har tatt som bakgrunn de offentlige takstene i sin prispolitikk. Derfor betaler pasienten en mindre/ingen egenandel, enn hos mange andre kjeveortopeder.

Gruppe a: Svært stort behov

1) Leppe-kjeve-ganespalte

2) Medfødt og ervervet craniofacial lidelse

3) Bittavvik som er så alvorlig at bruker må ha ortognatisk-kirurgisk behandling

Gruppe b: Stort behov

1) Horisontalt overbitt som er 9 mm eller mer

2) Enkeltsidig kryss- eller saksebitt som omfatter tre eller flere tannpar og medfører tvangsføring og/eller asymmetrier

3) Åpent bitt hvor det kun er okklusjonskontakt på molarene

4) Retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer hvor det er nødvendig med aktiv fremføring

5) Underbitt som omfatter alle fire incisiver med eller uten tvangsføring

6) Agenesi eller tanntap i fronten (fortenner og hjørnetenner)

7) Dypt bitt som er 6 mm eller mer, eller med bukkal eller palatinal påbiting av slimhinnen med to tenner eller flere

8) Dobbeltsidig saksebitt som omfatter to eller flere tannpar på hver side

9) Agenesi av to eller flere tenner i samme sidesegment, 3. molarer (visdomstenner) unntatt

10) Agenesi av enkelttenner i sidesegmentene (dersom luker lukkes) og hypoplastisk molar.

Gruppe c: Klart behov

1) Horisontalt overbitt fra 6–9 mm

2) Åpent bitt som omfatter tre eller flere tannpar

3) Inverteringer i fronten (fortenner og hjørnetenner)

4) Dypt bitt uten tannkontakt, eller med påbiting av den gingivale ¼ av overkjevens lingualflater

5) Diastema mediale som er 3 mm eller større eller markert generelt plassoverskudd i fronten (angis i mm)

6) Stor plassmangel i fronten som er 4 mm eller mer og kontaktbrudd mellom enkelttenner på minst 2 mm